PUBLICYSTYKA / WYBIERZ: / ARTYKUŁY 2015 ROKU

Federacja Tańca Sportowego

Federacja Tańca Sportowego uzyskuje dofinansowanie

Dodano: 2015-06-18 | 07:36:54


W maju br. Federacja Tańca Sportowego uzyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie w kwocie 234.000 zł. będące wynikiem złożonego przez FTS projektu.


Jest to jak dotychczas jedno z niewielu, skutecznych, działań organizacji tańca towarzyskiego w pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie statutowej działalności. W związku z tym redakcja TS zadała Zarządowi FTS-u pytania o dofinansowany projekt, a przy okazji doprecyzowujemy ostatnie (z początku czerwca br.) komunikaty FTS dotyczące:Wsparcie dla kadry FTS na TWG 2017

18.05.2015

Z olbrzymią przyjemnością informujemy, że projekt Federacji Tańca Sportowego złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach "Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym, w tym do „The World Games 2017" uzyskał dofinansowanie!

Dzięki pozyskanej kwocie w wysokości 234.000,00 zł zawodnicy będący członkami kadry Federacji Tańca Sportowego na The World Games 2017 otrzymają w bieżącym roku wsparcie w postaci dofinansowania do szkoleń, udziału w zawodach krajowych i zagranicznych oraz opieki merytorycznej. Mamy nadzieję, że pozyskane dofinansowanie pozwoli na przygotowanie naszych zawodników do rywalizacji o miejsca medalowe podczas TWG 2017.Twist Service:
Projekt został złożony indywidualnie przez FTS czy też, był wynikiem np. ogłoszenia konkursu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki?

FTS:
Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa w ramach "Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym, w tym do "The World Games 2017" ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (I nabór: do 31.03.2015, II nabór: do 11.05.2015). Federacja uzyskała dofinansowanie oferty złożonej w drugim naborze.


Twist Service:
Jak długi okres przewidziany jest na realizację programu?

FTS:
Zgodnie z wymaganiami konkursu projekt obejmuje okres 01.01.2015 - 31.12.2015.
MSiT będzie ogłaszało konkurs cyklicznie co roku.Twist Service:
Kto jest/będzie beneficjentem programu - konkretni tancerze, pary taneczne, kluby, trenerzy? Czy będą to grupy np. par tanecznych lub też konkretne pary - ujęte w programie z imienia i nazwiska?

FTS:
Zgodnie z wymogami programu dofinansowaniem mogą być objęci zawodnicy wytypowani na podstawie krajowych kryteriów kwalifikacji do TWG 2017, zatwierdzonych uchwałą Zarządu Beneficjenta.

W związku z tym wymogiem Zarząd FTS opracował takie kryteria, które zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu FTS nr 14/2015 z dn. 08.02.2015 r.

Zgodnie z tymi kryteriami dofinansowaniem zostały objęte pary spełniające wymogi:
  1. Para musi spełniać kryterium kwalifikowania się do kadry FTS - Polska.
  2. Para składa się z zawodników posiadających polskie paszporty (wymóg dotyczy obojga zawodników).
  3. Kwalifikuje się dwie najlepsze pary na podstawie wyników MP FTS w ST i LA w danym roku kalendarzowym uwzględniając założenia pkt. 2.
Na podstawie kryteriów kwalifikacji oraz wymogów programu w zakresie ilości szkolonych par dofinansowaniem objęte zostały 4. pary - 2. pary w stylu standardowym i 2. pary w stylu latynoamerykańskim.Twist Service:
Do The World Games 2017 - pozostało jeszcze dwa lata. W komunikacie o pozyskaniu dofinansowania wyrażono nadzieję: „że pozyskane dofinansowanie pozwoli na przygotowanie naszych zawodników do rywalizacji o miejsca medalowe podczas TWG 2017.” Czy należy rozumieć, że wiadomo już, które pary będą reprezentowały Polskę podczas TWG 2017 i czy przygotowanie nominowanych do TWG par tanecznych już się rozpoczęło?

FTS:
Dofinansowaniem w roku 2015 objęte są pary, które uzyskały kwalifikację do kadry na TWG 2017. Zgodnie z kryteriami pary będą kwalifikowane do kadry na TWG 2017 każdego roku, aż do roku 2017, na podstawie obowiązujących kryteriów kwalifikacji.

Obecnie pary, które uzyskały nominację do kadry na TWG 2017 są objęte systemem dofinansowania do 31.12.2015 r.

Kongres sędziowski WDSF w Polsce!

03.06.2015

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że WDSF przyznało Federacji prawo organizacji Kongresu dla sędziów WDSF w 2015 r.

FTS jest coraz częściej aktywnym uczestnikiem statutowej działalności WDSF. W bieżącym roku FTS wspólnie z Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu będzie organizatorem Mistrzostw Europy Formacji Standardowych. Kolejna wspólna inicjatywa, którą FTS podjął z WDSF to Kongres Sędziów WDSF, który odbędzie się w Elblągu podczas organizacji 16. Międzynarodowego Festiwalu Tańca BALTIC CUP w dn. 18.10.2015 r.

Taki Kongres odbędzie się po raz pierwszy w Polsce, co tym bardziej podnosi rangę tego spotkania.
Na kongresie będą prezentowane nowe kierunki systemu sędziowskiego jak również zostanie przedstawiona technika taneczna wg nowej książki technicznej Standard i Latin.Twist Service:
Z komunikatu wynika zaproszenie do udziału w Kongresie sędziowskim. Czy to zaproszenie dotyczy wszystkich sędziów, czy tylko tych posiadających licencję FTS-u i WDSF?

FTS:
Z przepisów WDSF wynika, że w kongresach sędziowskich WDSF mają prawo udziału wyłącznie sędziowie WDSF lub kandydaci na sędziów WDSF (nominowani przez organizacje krajowe będące członkami WDSF).
Starty w turniejach FTS i WDSF

07.06.2015

Przypominamy, że z dniem 30 czerwca 2015 mija ostateczny termin złożenia deklaracji zawodnika FTS, która umożliwi start w turniejach FTS i WDSF.

Treść Uchwały Zarządu FTS nr 45/2015 z dn. 30.03.2015 r.

Zarząd FTS w dn. 30.03.2015 r. podjął Uchwałę nr 45/2015, zgodnie z którą 30 czerwca 2015 mija ostateczny termin złożenia deklaracji zawodnika FTS, która umożliwi start w turniejach FTS i WDSF. Z dniem 1 lipca 2015 r. zostanie uaktualniony wykaz zawodników FTS na listach WDSF.Twist Service:
Czy w aktualnej sytuacji „rozdrobnienia” sceny tańca towarzyskiego zawodnicy, pary taneczne, deklarujący się jako zawodnicy FTS-u, będą mieli swobodę uczestniczenia także w turniejach organizowanych przez inne federacje, stowarzyszenia, np. PTT lub World Dance Poland firmowanego imiennie przez p. Marka Sienkiewicza?

FTS:
Federacja Tańca Sportowego nigdy nie zakazywała udziału par posiadających licencję zawodnika FTS w turniejach innych stowarzyszeń np. PTT.

Każdy zawodnik deklarujący chęć udziału w rywalizacji WDSF akceptuje regulamin.

Ewentualne restrykcje dotyczą jedynie „UNREGISTERED EVENTS” i wynikają bezpośrednio z przepisów WDSF.

FTS pragnie zapewnić jak największej ilości par możliwość startu w turniejach największej światowej federacji tańca, a uchwała Zarządu FTS nr 45/2015 z dn. 30.03.2015 r. przypomina jedynie o tej możliwości.

Termin uzyskiwania uprawnień sędziego FTS

07.06.2015

Przypominamy, że 30 czerwca 2015 r. mija termin złożenia wniosków przez osoby, które zamierzają uzyskać uprawnienia sędziego FTS na podstawie posiadanych kwalifikacji w innej krajowej organizacji.

W dniu 30.03.2015 r. Zarząd FTS podjął Uchwałę nr 46/2015 na podstawie której postanawia, że będzie rozpatrywał wnioski osób, które zamierzają uzyskać uprawnienia sędziego FTS, na podstawie posiadanych kwalifikacji w innej krajowej organizacji, złożone w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca r.Twist Service:
Czy powyższe działanie jest tożsame z nostryfikacją posiadanych uprawnień, czy też będzie się to opierało na kolejnym egzaminie?

FTS:
Informujemy, że rozumiejąc potrzeby polskiego środowiska tanecznego wynikające z transformacji strukturalnej sportu tanecznego w kraju postanowiliśmy w okresie przejściowym uznawać merytoryczne kwalifikacje osób posiadających uprawnienia sędziowskie innych organizacji. Do tej pory skorzystało z tego kilkudziesięciu sędziów.

Oczywiście konieczne jest również spełnienie wymagań określonych przez ustawę o sporcie oraz wykazanie się znajomością przepisów dotyczących rywalizacji w sporcie tanecznym FTS. Wiedzę tego rodzaju można uzyskać poprzez ukończenie kursu instruktora sportu w tańcu sportowym organizowanego pod patronatem FTS (wymóg ten dotyczy wszystkich sędziów FTS).

Osoby nieposiadające opisanych wyżej kwalifikacji sportowych otrzymały szansę na uzyskanie tymczasowej licencji sędziowskiej FTS poprzez zdanie wewnętrznego egzaminu FTS polegającego na udziale w szkoleniu, w zakresie teorii sportu i przepisów, zakończonym rozmową kwalifikacyjną. Egzamin ten pozwala uzyskać rok czasu na uzupełnienie wymaganych kwalifikacji.

Dodatkowo zdając sobie sprawę z tego, że w przypadku osób starszych (50+), będących w późnym okresie swojej kariery zawodowej, konieczność podejmowania dość poważnych działań edukacyjnych mogłaby uniemożliwić uzyskanie licencji sędziego FTS, postanowiliśmy uznać zdanie egzaminu wewnętrznego FTS jako ostateczne w zakresie kwalifikacji sportowych.

Po 30 czerwca 2015 roku kończy się okres przejściowy i uzyskanie uprawnień sędziowskich FTS będzie możliwe wyłącznie przez osoby, które posiadają dyplom minimum instruktora sportu w tańcu sportowym (lub trenera s. t.) oraz zdały egzamin sędziowski FTS.Twist Service:
Czy sędzia, który uzyska w/w uprawnienia w FTS-ie będzie mógł bez przeszkód sędziować turnieje innych polskich organizacji?

FTS:
Jeśli chodzi o możliwość udziału sędziów FTS w imprezach organizowanych przez inne organizacje, to tak jak w przypadku zawodników, jest to możliwe wyłącznie w przypadku braku kolizji z działalnością statutową FTS lub za zgodą FTS.

Dziś jest
4 lutego 2023

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI