TANGO ARGENTINO / WYBIERZ / ROK 2014

Tango de Salon - Łódź 2012

Tango argentino w Polsce

Dodano: 2013-03-09 | 11:38:07


Tango argentino "wkracza" na strony naszego Twist Service. To efekt zawiązanej współpracy z portalem TangoNuestro.pl. Rozpoczynamy podsumowaniem wydarzeń "tangowego roku 2012 w Polsce".


Tango Łódź Festival
foto: Ela Besowska

Współpraca:
TangoNuestro.pl
30 grudnia 2012

Rok 2012 w polskim tangu - krótkie podsumowanie


Przed­sta­wiamy nasze subiek­tywne pod­su­mo­wa­nie mija­ją­cego roku 2012 w świe­cie pol­skiego tanga. Może i jest to naj­bar­dziej oczy­wisty artyk­uł, jaki mogli­śmy napi­sać w przed­dzień Syl­we­stra, ale czyż nie ma się czym chwa­lić? W roku, w któ­rym miał się skoń­czyć świat, prze­tań­czy­li­śmy jak gdyby nigdy nic około 3 150 milong. Przy śred­nim cza­sie trwa­nia jednej, który sza­cu­jemy na 3 godziny 40 minut, oka­zuje się, że ambitny tan­gu­ero, który chciałby przetańczyć każdą pol­ską milongę, musiałby poświe­cić na to 481 dni w roku (zakładając, że tań­czyłby bez prze­rwy). Duże wyzwa­nie... Do tego powi­nien poru­szać się z pręd­ko­ścią światła pomię­dzy co naj­mniej 20 miastami, w któ­rych odby­wały się milongi w 2012.

A trzeba jesz­cze doli­czyć około 10 festi­wali i mara­to­nów, na któ­rych bawi­li­śmy się w tym roku i w przy­bli­że­niu 100 warsz­ta­tów, w któ­rych można było wziąć udział. Wszystko to w śred­niej wiel­ko­ści kraju nad Wisłą, daleko, daleko od Argentyny...

Podane liczby są liczbami szacunkowymi obliczonymi na podstawie
archiwum portalu Tango Nuestro.


Dla osób sen­ty­men­tal­nych, a także tych, któ­rzy dopiero zaczy­nają z tan­giem i nie­ko­niecz­nie orien­tują się w minio­nych wyda­rze­niach, prezentujemy krótko wybór kilku tan­go­wych moc­nych punk­tów roku 2012. Nie wszystko udało nam się uwzględnić, ale z pewnością warto sięgnąć pamięcią do dni, które tu przywołujemy.Festival Tango de Los Pablos | Łódź, 5 - 8 stycznia

Wspo­mi­na­nie roz­po­czy­namy łódzkim festi­wa­lem tango nuevo Tango de Los Pablos i pokazem Justyny Jędrzejewskiej i Andrzeja Bernaś:Nagranie - Lechosław Hojnacki


Mara­ton tanga we Wro­cła­wiu | Wro­cław, 13 - 15 kwietnia

W kwiet­niu naj­twardsi tangueros jak co roku mieli oka­zję prze­tań­czyć kil­ka­dzie­siąt godzin z rzędu na maratonie we Wrocławiu.


foto: Ela Besowska

Wawel Tango Festival | 17 -20 maja

Późną majówkę warto było spę­dzić na kra­kow­skim festi­walu Wawel Tango.
video i foto: materiały organizatorów


Strawberry Tango Maraton | Łódź, 22 - 24 czerwca

Ci, któ­rym zawsze mało tańca, mogli wyła­do­wać tro­chę ener­gii w czerwcu, na kolej­nym tan­go­wym maratonie.


foto: Ela Besowska

Magia Tanga | Brzeg, 29 czerwca - 1 lipca

Począ­tek waka­cji (jeśli ktoś miał wakacje...) to tango na dzie­dzińcu zamku w Brzegu.


nagranie: brzegfadoromano1


Popłyń z Tan­giem | Jele­nia Góra, 22 - 24 sierpnia

Jele­nia Góra gościła m.in. pro­jekt Tango Bridge z Krakowa.Nagra­nie: jgfakty.pl


Tan­go­ Łódź Festi­val | Łódź, 20 - 23 września

We wrze­śniu w Łodzi kró­lo­wało tango de salon:nagra­nie: Mariusz Nagięć
foto: Ela Besow­ska

Tiempo Para Tango | Szcze­cin, 16 - 18 listopada

W listo­pa­dzie tan­gu­eros zostali hucz­nie przy­jęci w Szczecinie.


foto: Krzysz­tof Gołębiecki


Mara­ton tanga w Kra­ko­wie | Kra­ków, 7 - 9 grudnia

... I wresz­cie w grud­niu tra­fił się trzeci, "miko­łaj­kowy" mara­ton - tym razem w Krakowie.Pol­ski eks­port tangowy

Na koniec coś o naszym kul­tu­ro­wym eks­por­cie w 2012 roku: Kasia i Tymo­te­usz zanie­śli wieść o pol­skim tangu do ścisłego cen­trum tanga - dali pokaz w legen­dar­nej La Confiteria Ideal. Na doda­tek tań­cząc go także do nad­wi­ślań­skiej muzyki.Nagra­nie: Tango Kra­ków

Selek­cję poka­zów pol­skich par w 2012 roku znaj­dzie­cie na blogu Szy­mona Fer­fec­kiego.


Tango rok po roku

Tro­chę tego było, prawda? Możemy sobie wszy­scy pogra­tu­lo­wać dosko­na­łej orga­ni­za­cji oraz nie­usta­ją­cego zapału do tańca i muzyki. Dzię­ku­jemy Wam za ten rok i wszystko, co zro­bi­li­ście dla pol­skiego tanga - tań­cząc, orga­ni­zu­jąc milongi i festi­wale, pusz­cza­jąc na nich muzykę, zapra­sza­jąc inne pary, dając pokazy, pisząc, komen­tu­jąc, ucząc... Przy­szły rok nie­wąt­pli­wie będzie nie mniej pra­co­wity - już mamy wpi­sane w nowe kalen­da­rze kilka zna­czą­cych dat.

Będą nie­prze­spane noce!


Grzegorz Wdowiak

Grzegorz Wdowiak


Dziś jest
13 lipca 2024

TANGO ARGENTINO